Wat is de taak van het LBIO?

Het LBIO int de kinderalimentatie voor de verzorgende ouder wanneer de andere ouder in gebreke blijft. Aan deze tussenkomst zijn echter twee voorwaarden verbonden:

Kosten

Als u hen de inning van de kinderalimentatie wilt laten verzorgen, is dat voor u gratis. De betalende ouder betaalt wél een vergoeding aan het LBIO.

Geen betalingsproblemen?

Ook als er geen betalingsproblemen zijn kan het LBIO voor inning zorgen. Voorwaarde is dan dat de betalende ouder het met deze manier van betalen eens is. Hieraan zijn overigens wél kosten voor u verbonden: u betaalt ons 10 procent van de alimentatie - met een minimum van EUR 11,34 per maand.

Hoe werkt het LBIO?

Stap 1:

U dient een verzoek in door middel van het formulier.
Vul dit zo volledig mogelijk in! Vergeet vooral niet uw telefoonnummer te vermelden - als wij vragen hebben, kunnen zij u bellen. U zendt hen tegelijk met dit formulier ook de originele uitspraak van de rechter (de zogenaamde grosse) en eventuele wijzigingsbeschikkingen. De grosse is de rechterlijke uitspraak met in het bovenste gedeelte een stempel "In naam der Koningin" en onderaan een stempel "Voor eerste grosse afgegeven aan...

Stap 2:

Naar aanleiding van uw verzoek vraagt het LBIO de andere ouder de ontbrekende betalingen rechtstreeks aan u te voldoen. 
Een bewijs van betaling moet binnen veertien dagen in hun bezit zijn.

Stap 3:

Blijft betaling uit, dan neemt het LBIO de inning over.
Hiervoor hebben zij een aantal incassomogelijkheden. Zo kan, indien nodig, loonbeslag worden gelegd.

Stap 4:

Het LBIO ontvangt de kinderalimentatie en maakt het bedrag over op de door u gewenste rekening.

Waarmee moet u rekening houden?

De werkzaamheden van het LBIO zijn bij wet geregeld. Zij kunnen de inning slechts ter hand nemen met een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden. Als de achterstand is ingelopen, en de betaling weer ten minste een half jaar regelmatig verloopt, stopt hun tussenkomst. Dan dient u de inning weer zelf te regelen.

Wat verder van belang is...

Wijziging bijdrage

Als de rechter de hoogte van de alimentatie tussentijds wijzigt, hebben zij de originele uitspraak nodig; stuur deze zo spoedig mogelijk.

Privacy

Net als bij overheidsorganisaties is op het LBIO de Wet persoonsregistraties van toepassing. Het betekent dat zij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Bijstand

De gemeente ziet alimentatie als inkomen. Dat betekent dat de bijdrage in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. Maak hierover goede afspraken met uw gemeente en meld in ieder geval hoeveel alimentatie u ontvangt.

Inzage dossier

Het LBIO is gehouden aan de Wet openbaarheid van bestuur. Dit betekent dat u inzage van uw dossier kunt vragen. U moet daarvoor een schriftelijk verzoek richten aan de directeur. U kunt ook een kopie van uw dossier vragen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Over de hoogte daarvan informeren men u vooraf.

Antwoorden op de meest gestelde vragen over inning van kinderalimentatie

Tot welk moment is kinderalimentatie verschuldigd?

Alimentatie is verschuldigd tot het 21e levensjaar. Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, heeft het zelf recht op de bijdrage.

Wie doet het inningsverzoek aan het LBIO?

Zolang het kind minderjarig is, doet de verzorgende ouder dat. Vanaf de 18-jarige leeftijd moet het kind het verzoek doen.

Wat gebeurt er als ik niet alle informatie heb?

Ook dan kunnen zij uw verzoek in behandeling nemen. Wel moet u er in dat geval rekening mee houden dat het inningsproces later op gang komt omdat zij dan zelf een aantal gegevens moeten verzamelen. De grosse is altijd nodig: zonder dat document kunnen zij niets voor u doen.

Wat moet ik doen als ik alsnog rechtstreeks geld ontvang?

Laat  weten welk bedrag u heeft ontvangen, zodat ze kunnen bespreken wat de gevolgen van de betaling voor u zijn. Meestal wordt het betaalde bedrag in mindering gebracht op de alimentatieachterstand.

Hoe word ik door het LBIO op de hoogte gehouden?

Op belangrijke momenten in het inningsproces krijgt u bericht. Bijvoorbeeld als er loonbeslag is gelegd, of als de gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld. Uiteraard kunt u ook zelf bellen; zij zijn te bereiken op nummer (0182) 57 20 20.

Hoe gaat de inning als de betalende ouder in het buitenland woont?

Ook dan kunnen zij voor de inning zorgen. Voor meer informatie kunt u de brochure "Internationale inning van alimentatie" aanvragen.

Moet ik voor de inschakeling van het LBIO betalen?

De diensten van het LBIO zijn voor u gratis; zij brengen de kosten in rekening bij de betalende ouder. Als deze niet het volledige bedrag overmaakt, kan het gebeuren dat u (tijdelijk) een lager bedrag ontvangt. In principe ontvangt u de volledige bijdrage.

Garandeert het IBIO de inning van de kinderalimentatie?

Helaas kunnen zich situaties voordoen, waarin ook het LBIO er niet in slaagt om het geld te innen. In zulke gevallen beslissen zij in overleg met u hoe het verder moet.

Als het LBIO de zaak heeft afgesloten moet ik de inning weer zelf regelen. Wat als het dan weer mis gaat?
Dan kunt u weer een beroep doen op het LBIO en starten zij de procedure opnieuw.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de inning van kinderalimentatie, dan kunt u  gerust bellen. Uiteraard kunt u ook schrijven.

Contactgegevens LBIO:

Postbus 8901  3009 AX Rotterdam
Bezoekadres Marten Meesweg 109-111 3068 AV Rotterdam
Algemeen telefoonnummer (010) 2894 890 
Algemeen faxnummer (010) 2894 880 

 En u kunt de website raadplegen:

Website LBIO De startpagina van het Bureau Inning Landelijke Ondehoudsbijdrage