Wilt u weten hoe u uw stem kunt laten horen in Den Haag? Op deze pagina leest u hoe wetgeving tot stand komt en wat u kunt doen. Door uw mening te geven kunt u politiek Den Haag beïnvloeden.

Ruim vierhonderd jaar geleden beslisten statige lieden aan het Binnenhof over het lot van de burgers in de Nederlanden. In de eeuwen daarna zijn de rechten van alle Nederlanders steeds uitgebreid, dankzij de inzet van bewegingen, belangengroepen en politieke partijen, maar ook door de vasthoudendheid van enkelingen.

Door uw mening te laten weten, kunt u de politiek beïnvloeden. Door te stemmen, bepaalt u mede hoe en door wie Nederland wordt bestuurd. Maar ook na de verkiezingen is kritiek en invloed op het doen en laten van de regering en de Tweede Kamerleden mogelijk. Als individu hebt u vaak weinig invloed. Als u zich verenigt met mensen met dezelfde mening en gemeenschappelijke belangen kunt u uw denkbeelden met meer kracht naar voren brengen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende manieren om uw mening en denkbeelden kenbaar te maken aan het parlement.

Media
In de pers en bij de omroep kunt u kritiek uiten op de regering en het parlement en zo proberen om de publieke opinie te beinvloeden.

Buitenparlementaire groepen: lobby's
U kunt zich aansluiten bij een maatschappelijke organisatie of beweging, die de politiek probeert te beïnvloeden. Lobbyen is het behartigen van belangen. Als er in de wetgeving iets moet worden geregeld, of als er nieuw beleid wordt gemaakt, kan met lobbyen daarop invloed worden uitgeoefend. Er zijn organisaties en regionale en lokale overheden die een lobbyist fulltime in dienst hebben. Die persoon is dan permanent in de Tweede Kamer aanwezig. Soms huurt een organisatie een lobbyist in via een bureau.

Demonstreren en actie voeren
Als u uw mening over een bepaald maatschappelijk onderwerp onder brede aandacht wilt brengen, kunt u demonstreren of op een andere manier actie voeren.

Contact met Tweede Kamerleden
Kamerleden zijn uw politieke vertegenwoordigers. Als u hen wilt spreken of uw mening wilt geven, kunt u hen op verschillende manieren benaderen.

Schrijf jou kamerlid

Er wordt veel gesproken over omgangsregelingen, kinderalimentatie, jeugdzorg en echtscheidingen. De wetgeving wordt op deze gebieden aardig door elkaar geschud. Iedereen wil alleen maar het beste en hiervoor een goede oplossing zoeken. Als je vindt dat de ingediende wet of regel niet voldoet aan je eisen of er mist iets dat de aandacht verdiend kun je een mail of brief schrijven aan je kamerlid.

Als je een brief wilt sturen dan kunnen je dit doen naar het volgende adres:

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

t.a.v. [naam Commissie, Fractie, Kamerlid]

Maak wel duidelijk voor wie de brief is bestemd.

Via deze link krijg je alle kamerleden te zien die zitting hebben in de tweede kamer
Veel kamerleden hebben hun e-mailadres op hun persoonlijke pagina staan

 

Tweede Kamer

Om de maatschappij goed te laten functioneren en de economie draaiende te houden, is soms een nieuwe wet nodig. Een van de belangrijkste taken van de Tweede Kamer is om samen met de regering nieuwe wetten te maken.

De meeste initiatieven voor nieuwe wetten komen van de regering. De Tweede Kamer kan deze aanvaarden of verwerpen, of wijzigen. De Tweede Kamer kan ook zelf een initiatief voor een nieuwe wet nemen. Dit heet een initiatiefwetsvoorstel. Pas als de Eerste Kamer een wetsvoorstel heeft goedgekeurd, is er sprake van een nieuwe wet.

Europese richtlijnen

Ook de Europese Unie maakt regels, die worden vastgelegd in Europese richtlijnen. Dit gebeurt omdat het voor de samenwerking tussen de Europese landen belangrijk is dat bepaalde zaken overal op dezelfde manier zijn geregeld. De Nederlandse regering vertaalt de Europese richtlijnen daarom in Nederlandse wetten. De regering en de Tweede Kamer hebben weinig invloed op de inhoud van dit soort wetten omdat de richtlijnen moeten worden gevolgd.

Site Tweede Kamer

Het werk van de Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, inspraakrondes en gesprekken met de achterban en mensen in het land.

Grote politieke vergaderingen of debatten vinden vrijwel altijd plaats in een plenaire vergadering. Bijvoorbeeld debatten over de algemene beschouwingen, over belangrijke actuele zaken en de behandeling van wetsvoorstellen en begrotingen. Ook definitieve besluitvorming gebeurt plenair, zoals stemmingen over wetsvoorstellen, amendementen en moties.

De Tweede Kamer vergadert aan de hand van een agenda die zij enkele keren per week tijdens de regeling van werkzaamheden vaststelt. De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn eigenlijk altijd openbaar. Van alle openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Via de link Vandaag in de kamer komt u bij de actuele agenda uit.
Ook heeft u de mogelijkheid om de vergadering "live" via internet te volgen

 

Live debat Tweede Kamer

Via onderstaande link kunt u de debatten volgen die in de Tweede Kamer plaatsvinden.

Tweede Kamer Live debatten

 

Eerste Kamer

De eerste kamer maakt deel uit van de volksvertegenwoordiging, maar worden niet rechtstreeks door de Nederlandse bevolking gekozen.
De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is medewetgeving. Daarnaast heeft Eerste Kamer de taak om de regering te controleren

De leden van de Eerste Kamer worden indirect, of 'getrapt', gekozen. Dat wil zeggen dat zij gekozen worden door de leden van de provinciale staten. De provinciale statenleden worden op hun beurt door de Nederlandse bevolking gekozen.

De wetgevende taak van de Eerste Kamer houdt in dat deze Kamer wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen, ook moet goedkeuren. Dan pas kan een wetsvoorstel ook daadwerkelijk een wet worden. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen in het wetsvoorstel, maar alleen het voorstel goedkeuren of verwerpen

Site Eerste Kamer

Als de Eerste Kamer op dinsdag bijeenkomt, vinden er diverse vergaderingen plaats. Naast de plenaire vergadering gaat het om vergaderingen van fracties en van commissies.

De plenaire vergadering is het belangrijkst, omdat alle leden er toegang toe hebben en omdat daarin over alle wetsvoorstellen wordt beslist. Over veel wetsvoorstellen wordt een debat gehouden. De namen van de leden die iets willen zeggen, zijn dan te vinden op de sprekerslijst.

Wetsvoorstellen kunnen echter ook worden aangenomen zonder dat er over wordt gesproken, de zogenaamde hamerstukken.

Via de link Agenda Eerste Kamer komt u bij de actuele agenda uit. U heeft ook de mogelijkheid om mee te luisteren.

 

Raad Van State
In het regeringscentrum van Den Haag zetelt de Raad van State. De Raad van State heeft twee functies. Enerzijds is hij onafhankelijk adviseur van regering over wetgeving en bestuur en anderzijds is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een zogenoemd Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook.

Wie vormen de Raad van State?
In de wet is geregeld dat de Koning voorzitter is van de Raad van State. Verder kunnen één of meer leden van het Koninklijk Huis zitting hebben in de Raad. In elk geval de vermoedelijke troonopvolger heeft hierin zitting vanaf haar/zijn achttiende verjaardag. Op dit moment heeft naast Koning Willem-Alexander ook Koningin Máxima zitting in de Raad. De dagelijkse leiding van de Raad van State is in handen van een Vice-President. Sinds 2012 bekleedt mr. J.P.H. Donner deze functie. De Raad van State telt ten hoogste 28 gewone leden (staatsraden). Voorts kunnen maximaal 50 staatsraden in buitengewone dienst worden benoemd. Zij nemen in het algemeen alleen deel aan de rechtsprekende taken van de Raad.

Afspiegeling samenleving
De Koning benoemt de staatsraden voor het leven. De ministerraad draagt de leden voor, waarbij de Raad zelf een aanbeveling doet. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar wordt ontslag verleend. Bij de benoeming van leden wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op de terreinen van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Tevens wordt daarbij gestreefd naar een samenstelling, die de verscheidenheid van politieke en maatschappelijke stromingen in ons land weerspiegelt. De organisatie van de Raad van State bestaat verder uit 600 medewerkers, van wie circa 225 jurist zijn. De Secretaris heeft de leiding over de ambtenaren.

Adviezen over wetgeving en bestuur
De Raad brengt zijn adviezen over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en goedkeuringswetten voor internationale verdragen uit aan het staatshoofd. Deze adviestaak is geregeld in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. Tijdens de uitoefening van de adviestaak let de Raad op onder meer de beleidsanalytische, de juridische en de wetstechnische kwaliteit. De Raad is voor dit werk verdeeld in vier Afdelingen die elk de voorstellen van twee of drie ministeries behandelen. Deze vier Afdelingen vormen samen de zogeheten Volle Raad. De Volle Raad vergadert gedurende het hele jaar elke woensdagmiddag.
 
Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak spreekt recht in hoogste instantie in geschillen tussen de burger en de overheid. Zo kan het zijn dat een burger of ondernemer het niet eens is met een beslissing van een gemeente, een provincie, een waterschap of de centrale overheid. Bekende voorbeelden zijn geschillen omtrent bouwvergunningen, handhavingsgeschillen, subsidies en beslissingen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast behandelt de Afdeling een groot aantal zaken op het gebied van bestemmingsplannen en milieu. Voorbeelden van aansprekende zaken die bij de Raad van State behandeld worden, zijn beroepen tegen grote projecten als de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de Betuweroute, de Hoge-Snelheidslijn en van de vijfde landingsbaan op Schiphol. Sinds de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000, spreekt de Raad van State ook in hoogste instantie recht in vreemdelingenzaken.

De site van de Raad van StateSOCIAL MEDIA

Laatste tweets

Extra's

gastenboek   Gastenboek

forum   Forum

Stats

Ik heb een vraag