Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Jeugdzorg

Niet zelden komen kinderen door een echtscheiding psychisch of emotioneel in de knel. Een kind heeft hulp nodig bij het verwerken van alle veranderingen. Voor deze hulp kunt u een beroep doen op jeugdhulpverlening in uw woonplaats. Uw gemeente is belast met uitvoeren van Jeugdzorg in het kader van de Jeugdwet.

Op deze pagina leest u meer over o.a.:
 • Taak gemeente jeugdhulp
 • Doelen Jeugdwet
 • Hoe regel ik jeugdzorg voor mijn kind
 • Waar moet ik zijn voor een klacht over jeugdzorg
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.
Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.
Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Door de jeugdhulpplicht moeten gemeenten in ieder geval:
 • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
 • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.


Om aan de jeugdhulpplicht te kunnen voldoen beschikken gemeenten over beleidsplannen en een verordening.

Meer informatie over de toegang tot de jeugdhulp vindt u onder downloads in het menu op deze pagina.

Taak gemeenten jeugdhulp
In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten opgesomd.
Zij moeten onder andere zorgen voor:
 • jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit;
 • een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg; voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht);
 • jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
 • maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling;
 • de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie;
 • vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.
Doelen Jeugdwet
Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:
 • gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
 • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen; eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
 • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
 • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.
Hoe regel ik jeugdhulp (jeugdzorg) voor mijn kind?
Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met uw kind welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt.

Toegang tot de jeugdhulp (jeugdzorg)

Hoe u daadwerkelijk bij de jeugdhulp terecht komt regelt elke gemeente weer anders. Dat kan het gemeentelijk jeugdteam zijn in de wijk. Maar ook een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugdteam in de wijk

In veel gemeenten biedt het jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan. U of uw kind of een familielid kunnen het jeugdteam direct benaderen. Maar de school, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kunnen u ook doorverwijzen. De deskundigen in het wijkteam kijken samen met ouders en kinderen welke hulp er nodig is. En welke instantie de hulp kan geven. Informeer bij uw gemeente hoe u contact legt met het wijkteam.

Centra Jeugd en Gezin (CJG)

Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin. Hier werken professionals van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen.

Ouderbijdrage jeugdhulp gestopt

Per 1 januari 2016 betaalt u geen ouderbijdrage jeugdhulp meer. De overheid heeft de ouderbijdrage afgeschaft. Uit onderzoek bleek dat de regeling niet goed werkte. Ook ervaarden gezinnen de ouderbijdrage als drempel. En het is juist belangrijk is dat er geen belemmeringen zijn als kinderen jeugdhulp nodig hebben.

Pgb voor jeugdhulp

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Meer informatie leest u in Waar vraag ik een persoonsgebonden budget aan?

Bezwaar maken als gemeente uw vraag om jeugdhulp afwijst

U en/of uw kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente uw aanvraag afwijst. Ook als u vindt dat de gemeente u geen passend aanbod voor jeugdhulp doet, kunt u bezwaar maken. In de Jeugdwet is er geen recht op een second opinion. Maar een gemeente kan er zelf voor kiezen om een second opinion aan te bieden.

Waar moet ik zijn met een klacht over jeugdhulp?

Waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud van uw klacht. U moet bijvoorbeeld bij de gemeente zijn als de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp heeft afgewezen. Maar heeft u een klacht over een behandeling in de jeugdzorg zelf, dan moet u bij de zorgaanbieder zijn. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan u helpen als u moeilijkheden heeft met jeugdhulp.

Naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon
Volwassenen en kinderen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpen zij u met een klacht indienen bij een klachtencommissie of bij bezwaar maken bij de gemeente.
Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon.
In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Naar de klachtencommissie jeugdhulpinsteling
Elke instelling voor jeugdhulp heeft een klachtencommissie. Hierin zitten mensen die niet bij de instelling horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Vraag de instelling naar de klachtenregeling.

Social media