Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Kinderalimentatie

Als biologische of juridische ouder bent u bij wet (1:392 BW) verplicht kinderalimentatie te betalen. Dit geldt ook als u uw kind/kinderen niet heeft erkend. Alimentatie is de financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud voor uw kind/ kinderen, na de echtscheiding. De hoogte van de alimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van uw kind(eren) en uw financiële draagkracht.

Co-ouderschap?

Gaat u na uw scheiding uw kind(eren) in co-ouderschap verzorgen? Dan deelt u als ouders de lasten en vervalt de verplichting tot kinderalimentatie. De rechter kan hier anders over beslissen en toch een aanvulling toewijzen aan de andere ouder, omdat deze te weinig verdient of onvoldoende draagkracht heeft.

Op deze pagina leest u alles over:
  • Het vaststellen van de hoogte van de alimentatie
  • Het wijzigen van de hoogte van de alimentatie
  • Het indexeren van de alimentatie


Het vaststellen van de hoogte van de alimentatie
Het bedrag aan kinderalimentatie stelt u vast door middel van de berekening bij het opstellen van het ouderschapsplan.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld in drie stappen.
 
1) In stap een wordt gekeken wat de financiële behoefte is van de kinderen.
De rechter bepaald het zogenaamde eigen aandeel in de kosten aan de hand van tabellen die zijn opgesteld door het NIBUD. Een rechter zal dan ook eerst kijken naar uw gezamelijk netto inkomen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Heeft de rechter uw gezamelijk inkomen vastgesteld dan kijkt hij in de tabellen van het NIBUD om de behoefte vast te stellen. Uw kinderen mogen er immers niet op achteruit gaan.

2) In stap twee wordt de draagkracht van beide ouders berekend.
De rechter zal in deze stap kijken of het bedrag dat is vastgesteld in stap 1 door de ouders gedragen kan worden. Dit wil zeggen of beide ouders ook in staat zijn om de vastgestelde behoefte ook daadwerkelijk kunnen ophoesten.
Om deze draagkracht te kunnen berekenen en door het hele land overal hetzelfde wordt berekend heeft men de tremanormen bedacht. In deze richtlijn staat hoe alles berekend moet worden.
Kost gezegd er wordt een opsomming gemaakt van alle inkomsten en (noodzakelijke)uitgaven van beide ouders.

3) In stap drie wordt bepaald hoeveel de beide ouders ieder kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderen.
Dit kun je ook wel de draagkrachtvergelijking noemen.
Beide ouders dragen naar rato van hun inkomen bij aan de kosten voor hun kinderen.

Een voorbeeld:
Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap was het gezamelijk inkomen AAAA euro. De behoefte van de kinderen volgens de tabellen van het NIBUD, vastgesteld in stap 1, is dan XXX euro.
In stap 2 is de draagkracht vastgesteld op voor de niet verzorgende ouder op ZZZ euro en voor de verzorgende ouder op YYY euro.

In formule vorm ziet dit er dan alsvolgt uit:
XXX : (ZZZ+YYY) x ZZZ = BBB
(financiële behoefte kinderen : totale draagkracht verzorgende en niet verzorgende ouder) x draagkracht niet verzorgende ouder=BBB euro.
XXX : (ZZZ+YYY) x YYY = CCC
(financiële behoefte kinderen : totale draagkracht verzorgende en niet verzorgende ouder) x draagkracht verzorgende ouder=CCC euro

Meestal komt het erop neer dat de niet verzorgende ouder een groter deel betaald dan de verzorgende ouder.
Op internet zijn diverse sites beschikbaar die een tool aanbieden om de hoogte van de kinderalimentatie te berekenen. Houd er wel rekening mee dat dit indicatief is. Een rechter kijkt heel anders hier tegen aan. Voor een offifiële berekening moet je bij jou mediator of advocaat zijn.

Kinderalimentatie moet in principe worden betaald totdat het kind de meerderjarige leeftijd bereikt. Het kan zijn dat het kind na zijn of haar 18e verjaardag niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien, omdat het kind nog op school zit. In dat geval blijft de onderhoudsverplichting bestaan. Deze onderhoudsverplichting duurt tot 21 jaar.
Mocht het kind op dat moment nog niet zijn of haar studie hebben afgerond dan blijft de onderhoudsverplichting bestaan totdat de studie is afgerond en het kind in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Uiteraard kunnen ouders van hun kinderen eisen dat zij hun studie afronden en daarna ook een baan zoeken.
Verder is nog van belang dat als het kind 18 jaar wordt, het alimentatiebedrag op zijn of haar bankrekening wordt overgemaakt. Dit is soms een hele toer maar doe het gewoon, anders kun je nog voor rare verrassingen komen te staan. Ga er niet vanuit dat de verzorgende ouder het bedrag zal overmaken op zijn of haar bankrekening.

Wijzigen kinderalimentatie
Als de kinderalimentatie eenmaal is vastgesteld betekent dit niet dat deze alimentatie nooit meer gewijzigd kan worden. Het is mogelijk dat de draagkracht van de alimentatie-betaler verandert. In een dergelijke situatie kan de rechter worden verzocht om de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen.
Voorbeelden van omstandigheden die tot een wijziging zouden kunnen leiden:
  • de alimentatie-betaler gaat minder of juist meer verdienen
  • de ouder waar het kind verblijf (alimentatie-ontvanger) gaat meer of minder verdienen
  • de zorgregeling tussen de ouders wijzigt
  • uw ex-partner (alimentatie-ontvanger) heeft nieuwe partner getrouwd of een geregistreerd partnerschap. Dan wordt de nieuwe partner onderhoudsplichtig voor uw kind(eren).

Bij een wijzigingsverzoek zal de rechter beoordelen of er inderdaad sprake is van een voldoende zware wijziging in de omstandigheden. Ook zal de rechter kritisch kijken naar de oorzaak van deze wijziging. Kiest u of uw ex-partner er bijvoorbeeld zelf voor om ontslag in te dienen en vermindert hierdoor het inkomen (en daarmee de draagkracht), dan zal de rechter waarschijnlijk tot het oordeel komen dat er onvoldoende reden is om de alimentatie te verlagen. Er is immers sprake van vrijwillige inkomensvermindering.

Indexering:
Ieder jaar, op 1 januari, wordt de alimentatie geindexeerd. Dit doet het ministerie van justitie. Deze verhoging komt ieder jaar ten laste van de alimentatie betaler.

De jaarlijkse indexering behoeft niet bijgeteld te worden als U dit heeft afgesproken met uw ex-partner en ook heeft vastgelegd in het convenant.

In downloads in het menu vindt u een formulier voor het invullen van jou gegevens voor een berekening.
U zou ook gebruik kunnen maken van het advocatenconsult om een berekening te kunnen laten doen door een van onze advocaten. 

Social media